ППМ документација за упис

– оригинал или оверена фотокопиjа дипломе или уверења о завршеним студијама
– кратка биографија
– уплатница на износ од 42.000,00 динара (35.000,00 – цена програма + 7000,00 – 20% ПДВ) на жиро рачун 840-1712666-26, број модела  97 и позив на број  938004765

Контакт:
–  Мирјана Алановић, тел: 021 4853897
е-mail: alanovic@ff.uns.ac.rs