Документација за упис

  • оригинал или оверена фотокопиjа дипломе или уверења о завршеним студијама
  • кратка биографија
  • уплатница на износ од 12.000,00 динара (10.000,00 – прва рата школарине кратког програма + 2.000,00 ПДВ) на жиро рачун 840-1712666-26, број модела  97 и позив на број  938004765

Контакт: Стефан Нинковић, тел: 064/3169270
е-mail: stefan.ninkovic@ff.uns.ac.rs